• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Statut

Statut
Towarzystwa Przyjaciół Porąbki
w Porąbce

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

& 1
Stowarzyszenie nosi nazwę TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PORĄBKI w dalszej części zwane TOWARZYSTWEM.

& 2
Siedzibą Towarzystwa jest wieś Porąbka.

& 3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Gminy Porąbka oraz inne aglomeracje w
kraju i zagranicą , w których istnieją większe skupiska osób pochodzących z Gminy Porąbki
lub sympatyzujących z Porąbką.

& 4
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

& 5
Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i
używa pieczęci z historycznym godłem wsi Porąbka i napisem Towarzystwo Przyjaciół
Porąbki w Porąbce .

 

Rozdział 2
Cele i środki działania

& 6
- Towarzystwo ma na celu organizowanie i popieranie wszystkich zamierzeń i prac
związanych z ochroną i rozwojem Gminy Porąbka pod względem kulturalnym i
gospodarczym, a także ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych .
- Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności oraz na grupy
szczególnie o trudnej sytuacji życiowej.
- Towarzystwo może przeznaczyć środki na cele charytatywne oraz może prowadzić
działalność charytatywną w kraju i zagranicą .

& 7
Towarzystwo zajmuje się działalnością taką jak:

- muzea historii naturalnej , nauki i techniki , historyczne , włączając muzea wojskowe i
izby pamięci .
- pozostałe muzea wyspecjalizowane,
- muzea na wolnym powietrzu.
- muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,

& 8
Towarzystwo zajmuje się: Miejscami historycznymi i budynkami oraz o podobnych
atrakcjach turystycznych .

&9
Towarzystwo zajmuję się : Konserwacje i ochronę miejsc , budynków zabytkowych i miejsc historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

&10
Towarzystwo zajmuje się: Działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej
przyrody , działalnością społeczną lokalną itp.

& 11
Towarzystwo zajmuje się:
- pomocą społeczną i poradnictwem dla dzieci i młodzieży.
- działalnością prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalnością tego rodzaju.
- działalnością społeczną lokalną i sąsiedzką.
-działalnością na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom,
imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych
osób .
-działalność polegająca na określeniu czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki
potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej .
- działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania
finansowego w ramach pomocy społecznej .

& 12
Towarzystwo zajmuje się : Kursami , zajęciami sportowymi dla grup i osób
Indywidualnych
- zajęcia sportowe,
- obozy sportowe,
- zajęcia gimnastyczne,
- naukę pływania,
-działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów .

& 13
Do realizacji swych celów Towarzystwo zmierza przez współpracę:
- z wójtem i Urzędem Gminy Porąbka.
- z wszystkimi radnymi Gminy Porąbka ,a także w razie potrzeby radnymi samorządu
powiatowego i Sejmiku Wojewódzkiego ,
- sołtysami sołectw Gminy Porąbka,
- wszystkimi organizacjami, stowarzyszeniami i komitetami działającymi w środowisku,
- wszystkimi partiami politycznymi,
- instytucjami oraz organizacjami naukowo kulturalnymi w zakresie ochrony zabytków
kultury materialnej i duchowej , ochrony przyrody i środowiska , wytwórczości przemysłu
ludowego , ruchu letniskowo turystycznego , stylu regionalnego i wszystkich innych
swoistych wartości regionu Gminy Porąbka .

& 14
Do realizacji poszczególnych zadań Towarzystwo organizuje zespoły i sekcje itp.

& 15
Towarzystwo morze prowadzić działalność gospodarczą odpłatnie i nieodpłatnie.

 

Rozdział 3
Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki

& 16
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

& 17
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

& 18
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna o nienagannej
przeszłości tworząca i realizująca cele Towarzystwa i posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnej .
2. Decyzje o przyjęciu kandydata na członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej
deklaracji podejmuje Zarząd w formie uchwały .

& 19
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne ,
instytucje itp. przyjęte na zasadach &18 pkt. 2 popierające materialnie działalność
Towarzystwa.
2. Mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.

&20
Godność członka honorowego nadaje, Walne zebranie na wniosek Zarządu za szczególne
zasługi w realizacji programu Towarzystwa . Członkowie honorowi są zwolnieni od
opłacenia składek członkowskich .

& 21
Członkowie Towarzystwa mają prawo do czynnego uczestniczenia z głosem decydującym
W Walnym Zebraniu. Przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz
Towarzystwa, prawo korzystania ze wszystkich urządzeń i udogodnień Towarzystwa.

& 22
Wszyscy członkowie towarzystwa mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu,
regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa , a w szczególności :
-czynnego popierania działalności Towarzystwa
-opłacanie w terminie ustalonych składek członkowskich.

& 23
Utrata członkowska następuje:
- dobrowolnej rezygnacji z przynależności do towarzystwa złożonej na piśmie,
- wykluczenia Uchwałą Zarządu z powodu biernego uczestnictwa w Towarzystwie lub
nieetycznego postępowania ze szkodą dla Towarzystwa ,
- wykluczenie Uchwałą Zarząd w wyniku niepłacenia składek członkowskich przez
okres jednego roku ,
- likwidacja osoby prawnej będącej członkiem Towarzystwa
- śmierci członka.

 

Rozdział 4
Władze Towarzystwa

Władzami towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Towarzystwa
3. Komisja Rewizyjna

& 24
- Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata
- Pierwsza kadencja władz trwa dwa lata .
Wszystkie następne kadencja trwa cztery lata , w ten sposób aby zaczynały się między
wyborami samorządowymi , pośrodku kadencji samorządów .
Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. O sposobie głosowania we
wszystkich sprawach decyduje zebranie .
-Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa ,
W Walnym Zebraniu członków biorą udział:
a) głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi ,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
- O miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu powiadamia członków co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego zebrania członków .

& 25
-Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- Zwyczajne zebranie członków winno zostać zwołane raz w roku.
- Nadzwyczajne zebranie morze zostać zwołane przez:
a) Zarząd,
b) Komisje Rewizyjną,
c) Na żądanie ¼ liczby członów zgłoszone Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej .
-Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane .

& 26
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
- określenie głównych kierunków działania Towarzystwa.
- uchwalenie statutu i jego zmian,
- wybór i odwołanie władz Towarzystwa.
- uchwalenie wysokości składek,
- rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Towarzystwa,
- rozpatrywanie uchwał o przynależności do innej organizacji ,
- podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych po obrady
- nadawanie na wniosek Zarządu Towarzystwa godności członka honorowego.

&27
- W Walnym Zebraniu powinno uczestniczyć co najmniej ½ członków zwyczajnych
Towarzystwa, w razie braku tej liczby w wyznaczonym terminie Walne Zebranie
zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na ilość obecnych .
-Uchwały walnego i Nadzwyczajnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

 

& 28
Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany większością głosów i
wybrany w głosowaniu jawnym .

&29
- Zarząd składa się z siedmiu członków, którzy z pośród siebie wyłaniają:
- prezesa, - dwóch zastępców, - sekretarza,- skarbnika,- i dwóch członków
- Całokształtem działalności Towarzystwa kieruje Zarząd działający pomiędzy Walnymi
- Zebraniami Członków – reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i działa w jego imieniu.
- Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
- W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom
kooptacja, w tym ,że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej
liczby członków odchodzących .
- Do praworządności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej 5 członków
Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa . Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów.

&30
Do zakresu działania Zarządu należy :
- realizacja celów Towarzystwa i Uchwał Walnych Zebrań,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
- przyjmowanie darowizn i zapisów na rzecz Towarzystwa,
- podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

& 31
- Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
- Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie przewodniczącego , jego zastępcę i
sekretarza.

& 32
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- Nadzór nad działalnością finansową, gospodarką i majątkiem Towarzystwa,
- Wszechstronna kontrola działalności Towarzystwa,
- Wydawanie zaleceń do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ,
- Zwoływanie Nadzwyczajnych i Walnych Zebrań w razie stwierdzenia nie wywiązywania
się Zarządu z jego statutowych obowiązków ,
- Składanie sprawozdawczości ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
- Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi .

 

Rozdział 5
Majątek i fundusze Towarzystwa

& 33
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

&34
Źródłem powstania majątku Towarzystwa są:
- Składki członkowskie
- Dotacje, darowizny, zapisy i spadki oraz ofiarność publiczna .
- Wpływy z działalności statutowej.
- Dochody z urządzonych imprez.
- Wpływy ze sprzedaży pamiątek i innej niekonwencjonalnej działalności gospodarczej.

& 35
- Fundusze Towarzystwa mogą być wykorzystywane tylko na cele związane z realizacją
jego zadań .
- Koszty administracyjne Towarzystwa oraz inne koszty związane z działalnością
statutową z godnie obowiązującymi przepisami .
- Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

& 36
- Dla ważności poświadczenia woli , pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa i jego zastępcy .
- Pozostałe pisma podpisuje prezes lub jego zastępca.

 

Rozdział 6
Zmiana Statutu i Rozwiązania Towarzystwa.

& 37
- Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
przez Walne Zebranie Członków wymaga obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania .
- Uchwała zapada większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu .
- Podejmując decyzje o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa .
- W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa a nieregulowanych w
statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989. r. Prawo o
Stowarzyszeniach Dz. U. nr 20/99 poz. 104 z późniejszymi zmianami.